Slide
Kuva: Sanni Oikarinen

Pentuvälityksen säännöt

Pentulistakriteerien huojennus määräajaksi 1.4. – 31.10.2021 (astutuspäivä)
Koirat, jotka ovat syntyneet 1/2019 jälkeen vapautetaan näyttely- tai jalostustarkastusvaatimuksesta, mutta pentueen molemmilta vanhemmilta vaaditaan PEVISA:n ulkopuolinen terveystarkastus, joka on nähtävillä Suomen Kennelliiton jalostustietokannassa, sappihappotestitulos tai geenitesti (MC/MAC/PRA/SCD/CMT/PMDS). Ennen tätä ajanjaksoa syntyneiden koirien kohdalla pentulistan vaatimukset pysyvät ennallaan.
Suomen Kääpiösnautserikerho ry:n jalostustoimikunta suosittelee kuitenkin jalostustarkastamaan jalostukseen käytettävät 1/2019 jälkeen syntyneet koirat mahdollisuuksien mukaan.         

Hyväksytty SKSK ry:n hallituksen kokouksessa 30.6.2021

 


Pentuvälityksen säännöt voimassa 11.2.2021 alkaen, muutokset edellisiin sääntöihin kursivoitu.

Rotujärjestön vaatimukset täyttävät pentueet

Rotujärjestön vaatimukset täyttävien pentueiden -pentulistalle ilmoitettavan pentueen tulee täyttää Suomen Kennelliiton rekisteröintivaatimukset sekä rodun PEVISA- ja rotukohtaiset erityisehdot sekä alla luetellut rotujärjestön lisäehdot.

Kaikkien listattujen kriteerien tulee täyttyä ennen astutusta!

 1. Kasvattaja on SKSK ry:n jäsen. Kasvattajalla tarkoitetaan henkilöä, joka on nartun omistaja tai jalostusoikeuden haltija. Jos kasvattajia on useampia, tulee kaikkien olla SKSK ry:n jäseniä.
 2. Astutusilmoitus odotettavissa olevasta pentueesta on toimitettu jalostustoimikunnalle käyttäen kotisivuilla olevaa lomaketta. Jos pentueen rekisteröinti edellyttää Suomen Kennelliiton poikkeuslupaa (esim. väriristeytys), tulee lupa olla myönnetty ennen astutusta ja kopio luvasta toimittaa astutusilmoituksen liitteenä. Mikäli vaaditut terveys- ja näyttelytulokset eivät näy Suomen Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä, tulee niistä toimittaa kopiot astutusilmoituksen liitteenä.
 3. Pentueen vanhemmat:
  – Ovat astutushetkellä iältään vähintään 12 kk (uros) ja 18 kk (narttu). (PEVISA)
  – Nartun ikä astutushetkellä on alle 8 vuotta.
  – Syntyvä pentue on enintään nartun neljäs. Nartun edellisestä penikoimisesta on pentueen syntyessä oltava kulunut vähintään 10 kuukautta.
 4. Pentueen molemmilla vanhemmilla on:
  – Aikuisvalionarvo kotimaasta tai ulkomailta
  TAI
  – Virallisesta näyttelystä Suomessa vähintään 1xERI + 1xEH tai 1xERI + SA
  (SA = sertifikaatin arvoinen, ERI = erinomainen, EH = Erittäin hyvä)
  TAI
  SKSK ry:n jalostustarkastuslausunto, jonka perusteella koira on jalostuskelpoinen
 5. Pentueen vähintään toisella vanhemmalla on:
  Tehtynä PEVISA-ehdon ulkopuolisia terveystutkimuksia, vähintään yksi seuraavista:
  – terveystutkimus, jonka tulos on nähtävissä jalostustietojärjestelmässä (KoiraNet)
  – sappihappotesti, jonka tulos on toimitettu rotujärjestölle
  TAI
  Suoritettuna luonnetesti LTE tai MH-luonnekuvaus
  TAI
  Tehtynä geenitesti, vähintään yksi seuraavaksi luetelluista, tulos toimitettu rotujärjestölle:
  – Progressive retinal atrophy, PRA-B
  – Mycobacterium avium complex, MAC
  – Myotonia Congenita, MC
  – Spondylocostal Dysostosis, SCD
  – Charcot-Marie-Tooth Neuropathy CMT
  – Persistent Müllerian duct syndrome, PMDS
  Jos koira on sen vanhempien testitulosten perusteella terve, hyväksytään tulos, kun se on toimitettu rotujärjestölle.
 6. Pentueen vanhemmilla on voimassa oleva silmätarkastuslausunto (PEVISA).
  PEVISA-ehdot löytyvät tämän dokumentin lopusta.
 7. Uroksen Suomessa rekisteröitävä jälkeläismäärä voi olla korkeintaan 40 pentua, joista alle 4-vuotiaana 24 pentua. Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaan. (PEVISA). Poikkeuslupaa edellä mainitusta rajoista voi perustelluista syistä hakea. Hyväksytty poikkeuslupa on toimitettava jalostustoimikunnalle astutusilmoituksen liitteenä.
 8. Pentujen molemmilla vanhemmilla on normaalit varpaat (ei varvasanomaliaa).
 9. Kasvattaja on palauttanut kasvattamiensa pentueiden pentuetiedustelukaavakkeet jalostustoimikunnalle.
  Pentuetiedustelut on toimitettu kaikista 1.1.2007 jälkeen syntyneistä pentueista pentujen täytettyä 12 viikkoa, myös niistä, jotka eivät ole olleet SKSK ry:n pentulistalla. Pentuetiedustelukaavaketta voidaan tarvittaessa täydentää myöhemmin, mikäli tiedoissa ilmenee muutoksia.
 10. Kasvattaja käyttää Suomen Kennelliiton virallisia lomakkeita, rekisteröi ja tunnistusmerkitsee pentueensa Suomen Kennelliiton koirarekisteriohjeen mukaisesti kohtuullisessa ajassa.

Pentuetta ei oteta pentuvälitykseen, jos pentueen kasvattaja(t) tai nartun jalostusoikeuden haltija(t) on/ovat eläintenpitokiellossa.


Kennelliiton yleiset rekisteröintiehdot täyttävät pentueet

 1. Listalle hyväksyttävän pentueen on täytettävä Suomen Kennelliiton yleiset rekisteröintivaatimukset ja rodun PEVISA- ja rotukohtaiset erityisehdot.
 2. Kasvattaja on SKSK ry:n jäsen. Kasvattajalla tarkoitetaan henkilöä, joka on nartun omistaja tai jalostusoikeuden haltija. Jos kasvattajia on useampia, tulee kaikkien olla SKSK ry:n jäseniä

Pentuetta ei oteta pentuvälitykseen, jos pentueen kasvattaja(t) tai nartun jalostusoikeuden haltija(t) on/ovat eläintenpitokiellossa.

Kennelliiton koirarekisteriohje 2017-2021:
https://www.kennelliitto.fi/lomakkeet/kennelliiton-koirarekisteriohje

Rotukohtaiset erityisehdot (PEVISA):
https://www.kennelliitto.fi/lomakkeet/pevisa-ja-muut-rotukohtaiset-erityisehdot-vuonna-2020


Yhdistelmiä suunniteltaessa tulee huomioida SKSK ry:n jalostussuositukset, jotka on julkaistu Kääpiösnautsereiden jalostuksen tavoiteohjelmassa 2019–2023. Astutushetkellä ulkomailla asuvan koiran kohdalla saa poiketa kohdan 4 (näyttelytulokset) vaatimuksista. Typistetty koira voidaan rinnastaa ulkomailla asuvaan koiraan näyttelytulosten suhteen. Muiden kriteerien tulee kuitenkin täyttyä myös typistetyn koiran osalta. Mikäli sääntöjen tulkinnasta syntyy erimielisyyksiä, tulkitaan niitä kasvattajan hyväksi. Kasvattaja on ensisijaisesti vastuussa siitä, että hänen listalle ilmoittamansa pentue täyttää listalle pääsyn vaatimukset.

Hyväksytty SKSK ry:n hallituksen kokouksessa 11.2.2021


Kääpiösnautserien PEVISA-ehto

1.1.2019–31.12.2023

 • Vanhempien ikä
  Nartun ikä tulee olla astutushetkellä vähintään 18 kk ja uroksen vähintään 12 kk.
 • Silmätarkastuslausunto
  Pentueen vanhemmilla tulee olla astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Vanhempien tulee olla silmäpeilattuja ennen astutusta.
  Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 12 kk vanhempi. Jalostuksesta poissulkevat sairaudet ovat KAT, PRA, gRD, tRD, PHTVL/PHPV.

Jos koiralla on todettu mRD, on se paritettava RD:n suhteen terveen koiran kanssa ja jos sillä on todettu PHTVL/PHPV-sairauden aste 1, on se paritettava PHTVL/PHPV:n suhteen terveen koiran kanssa.
Mikäli yhdistelmässä on käytetty pakastespermaa tulee vielä elossa olevan uroksen silmätarkastuksen olla suoritettu kuten yllä. Jos uros on kuollut, on sen silmätarkastuksen ollut oltava sääntöjen mukainen spermaa talteen otettaessa.

Jalostustoimikunta suosittelee silmätarkastuseläinlääkäreiden rajallisen määrän takia jalostuskäyttöön ajateltujen koirien peilaamista hyvissä ajoin ennen juoksun alkamista.

 • Väriristeytykset
  Seuraavat väriyhdistelmät sallitaan vapaasti 1.1.2019-31.12.2023
  – valkoinen x musta
  – valkoinen x musta-hopea
  – valkoinen x pippuri-suola

Risteytykset muiden värimuunnosten kesken sallitaan poikkeusluvalla; ks. koirarekisteriohjeen kohta 6.2.

1.1.2016 ja sen jälkeen tapahtuvista astutuksista voidaan tällä poikkeusluvalla rekisteröidä enintään kaksi pentuetta urokselle, joka ei täytä PEVISA-ehtoja. Astutus ulkomaisella uroksella voi tapahtua ulkomailla tai Suomessa. Kasvattajan tulee ennakkoon selvittää uroksen pentuemäärä. Jos kahden pentueen kiintiö on täynnä, voi kasvattaja joko hakea urokselle normaalin käytännön mukaista yksittäistä poikkeuslupaa, yrittää saada urokselle tarvittavan tutkimustuloksen, tai valita nartulle toisen uroksen. Toisistaan poikkeavien ja epäilyttävien lausuntojen suhteen sovelletaan Suomen Kennelliiton ohjetta perinnöllisten silmäsairauksien vastustamisen toteutuksesta.

 • Uroksen jälkeläismäärä:
  Uroksen Suomessa rekisteröitävä jälkeläismäärä voi olla korkeintaan 40 pentua, joista alle 4-vuotiaana 24 pentua. Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaan. Poikkeuslupaa edellä mainitusta rajoista voi perustelluista syistä hakea.