Slide
Kuva: Josefiina Niska

Säännöt

1§ Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen Kääpiösnautserikerho ry, Finska Dvärgschnauzerklubben rf. Nimestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä SKSK ja sen kotipaikka on Helsinki.

2§ Toiminnan tarkoitus ja laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on:
– edistää terveiden, luonteeltaan ja ulkonäöltään rodunomaisten kääpiösnautsereiden jalostusta ja kasvatusta maassamme
– edistää hyvää kääpiösnautserien erityispiirteet huomioon ottavaa koiranpitotapaa
– ohjata jäseniään oikein kasvattamaan ja kouluttamaan koiriaan
– toimia kääpiösnautsereiden kasvattajien, harrastajien ja omistajien rotujärjestönä ja edunvalvojana.

Tämän päämäärän saavuttamiseksi yhdistys järjestää kokeita, näyttelyjä, kursseja, neuvontatilaisuuksia ja julkaisee tiedotuslehteä sekä ylläpitää yhteyksiä Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:hyn (SKL) ja rodun kansainvälisiin järjestöihin. Lisäksi yhdistys voi välittää harrastustarvikkeita voittoa tuottamatta jäsenilleen. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää ravintolaliikettä yhdessä toimipisteessä.

3§ Yhdistyksen kieli
Yhdistyksen rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi.

4§ Jäsenyys
Yhdistyksen vuosijäseneksi pääsee jokainen hyvämaineinen henkilö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseneksi. Perhejäseneksi hallitus voi hyväksyä vuosijäsenen kanssa samassa taloudessa asuvan henkilön. Jäsenet ovat vuosijäseniä, perhejäseniä tai kunniajäseniä sekä kunniapuheenjohtaja.
Yhdistyksen hallituksen ehdotuksesta kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, jolle yhdistys haluaa osoittaa erityistä kunnioitusta ja kiitollisuutta. Ehdotus alistetaan yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi, jolloin päätöksentekoon vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Yhdistyksellä voi olla vain yksi kunniapuheenjohtaja kerrallaan.
Kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenillä, vuosijäsenillä ja perhejäsenillä on kaikilla äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

Jäsenen tulee toiminnassaan ja kasvatustyössään noudattaa Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n ja yhdistyksen antamia määräyksiä, sääntöjä, sekä niiden asettamia jalostus- ja kasvatusperiaatteita.

5§ Jäsenmaksuvelvollisuus
Vuosijäsenet ja perhejäsenet suorittavat vuosittain vuosikokouksen vahvistaman jäsenmaksun. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapaat jäsenmaksusta. Vuosikokous päättää vuosittain alennetusta ensimmäisen vuoden jäsenmaksusta jäsenille, jotka ovat tulleet kasvattajien kautta ja ovat kasvattiensa omistajia.

6§ Eroaminen ja erottaminen
Yhdistyksen jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä. Se tapahtuu ilmoittamalla eroamisesta kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksellä. Erottamisen syinä voivat olla:
– jäsenmaksun maksamatta jättäminen
– yhdistyksen sääntöjen tai yhdistyksen tarkoitusta vastaan rikkominen
– yhdistyksen toiminnan huomattava vaikeuttaminen yhdistyksessä tai sen ulkopuolella
– jäsen ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja
– SKL on ryhtynyt pysyviin kurinpidollisiin toimiin jäsentä vastaan
– jäsen toimii kasvatus- tai muussa koiriin liittyvässä toiminnassaan lain tai SKL:n tai SKSK:n sääntöjen, ohjeiden tai määräysten vastaisesti.

Lisäksi jäsen voidaan erottaa määräaikaisesti, jos
– SKL on ryhtynyt väliaikaisiin kurinpidollisiin toimiin jäsentä vastaan
syyttäjä on nostanut syytteen eläinsuojelu- tai muussa koiranpitoon tai kasvattamiseen liittyvässä asiassa
Väliaikainen erottaminen on voimassa kunnes SKL on tehnyt asiassa lopullisen päätöksen tai oikeuden päätös on saanut lainvoiman.
Jos erottamisen syynä on muu kuin jäsenmaksun maksamatta jättäminen, hallitus voi määrätä erotetun jäsenen menettämään yhdistyksen myöntämät ansiomerkit. Äänestys erottamisesta tapahtuu aina suljetuin lipuin. Erotettu jäsen on oikeutettu vetoamaan päätöksestä yhdistyksen kokoukseen jättämällä valituskirjelmän hallitukselle 14 päivän kuluessa siitä, kun on saanut tiedon erottamispäätöksestä, tiedonantopäivää lukuun ottamatta. Ilmoitus erottamisesta toimitetaan jäsenelle saantitodistuksella. Valitus käsitellään seuraavassa yhdistyksen kokouksessa. Erottamista koskeva päätös voidaan julkaista yhdistyksen tiedotusvälineissä. Hallitus tekee päätöksen julkaisemisesta.

7§ Eronnut ja erotettu
Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

8§ Yhdistyksen vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokous pidetään viimeistään maaliskuussa hallituksen määräämällä paikkakunnalla Suomessa. Kokoukseen voi hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
2. Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
3. Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
4. Käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä tilintarkastuskertomus
5. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi
7. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet ja määrätään toiminnantarkastajien palkkiot
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio alkaneelle toimintavuodelle
9. Määrätään jäsenmaksut
10. Käsitellään muut hallituksen valmistelemat asiat

Aloitteet vuosikokoukseen tulee tehdä hallitukselle syyskuun loppuun mennessä. Kokouskutsussa mainitsemattomia asioita voidaan käsitellä, mutta niistä ei tule tehdä päätöstä. Ylimääräisessä kokouksessa ei tule tehdä päätöstä muista kuin kutsussa mainituista asioista.

Yhdistyksen kokouksessa jäsen käyttää ääntänsä läsnä olevana. Jäsen on kuitenkin oikeutettu käyttämään omaan perheeseensä kuuluvan jäsenen valtakirjaa.

9§ Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen
Hallituksen on toimitettava kullekin jäsenelle kutsu sekä varsinaisiin että ylimääräisiin kokouksiin. Kutsun on oltava postitettuna viimeistään 14 päivää ennen kokousta. Kutsu voidaan toimittaa yhdistyksen julkaisussa tai kirjeitse.

10§ Äänestäminen
Henkilövalinnat yms. kysymykset ratkaistaan avoimella äänestyksellä, paitsi niissä tapauksissa, joista säännöissä on erityisesti mainittu. Jos joku jäsenistä vaatii, on äänestys toimitettava suljetulla lipulla. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

11§ Yhdistyksen liittyminen järjestöihin
Ehdotukset liittymisestä eri kenneljärjestöihin sekä muihin järjestöihin käsitellään yhdistyksen kokouksessa. Ehdotus hyväksytään, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) läsnä olevista jäsenistä kannattaa ehdotusta.

12§ Yhdistyksen jäsenyydet ja niiden edustajien valinta
Yhdistys on Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n jäsen. Vuosikokouksessa päätetään tarvittaessa yhdistyksen ehdokkaasta ja varaehdokkaasta Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n valtuuston jäseniksi sekä edustajista muihin tarvittaviin edustustehtäviin.

13§ Hallitus
Yhdistystä edustaa hallitus. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja sekä kuusi muuta varsinaista jäsentä. Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toimintakausi on kaksi (2) vuotta. Hallituksen jäsenistä on puolet vuosittain erovuorossa. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan valita hallituksen ulkopuolelta, jolloin heillä ei ole äänioikeutta.

14§ Hallituksen päätösvaltaisuus
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme hallituksen jäsentä on läsnä. Äänten mennessä tasan äänestyksessä ratkaisee puheenjohtajan ääni.

15§ Yhdistyksen toimikunnat
Yhdistyksessä toimii hallituksen nimeämä jalostustoimikunta, näyttelytoimikunta sekä muut toiminnan kannalta tarpeelliset toimikunnat.

16§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä joko sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus voi määrätä rahastonhoitajan yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

17§ Tilinpäätös ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös annetaan tilintarkastajien tarkastettavaksi viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on luovutettava tilintarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen vuosikokousta.

18§ Sääntöjen muuttaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen vuosikokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Muutosehdotukset on tehtävä kirjallisesti ja annettava syyskuun loppuun mennessä hallitukselle, joka esittää ne oman lausuntonsa ohella vuosikokoukselle.

19§ Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa viisi kuudesosan (5/6) enemmistöllä annetuista äänistä ja vahvistetaan muuttumattomana vielä samanlaisella äänten enemmistöllä toisessa kokouksessa, joka voidaan pitää aikaisintaan kuukauden kuluttua edellisestä kokouksesta.

20§ Yhdistyksen omaisuus yhdistyksen purkautuessa
Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi on sen varat ja koko arkisto luovutettava viimeisen kokouksen tekemän päätöksen mukaiseen kenneltoimintaan.

21§ Yhdistyslaki
Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

22§ Saavutetut jäsenoikeudet
Yhdistyksen jäsenen ennen sääntömuutosta saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

23§ Yhdistyksen tiedotuskanavat
Yhdistyksen virallisia tiedotuskanavia ovat rotujärjestön lehti, kotisivut ja jäsenkirje.

 

Suomen Kääpiösnautserikerhon toimikuntien säännöt

Jalostustoimikunta
Harrastustoimikunta
Näyttelytoimikunta
Tiedotustoimikunta
Ulkomuotuotuomaritoimikunta